Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skoleplan for Skibet Skole 23-24

Professionelle læringsfællesskaber/SKIPP

 • På Skibet Skole bliver vi klogere til livet sammen.
  Vi er modige og nysgerrige, og vi brænder for at finde de bedste metoder og pædagogikker. Med
  udgangspunkt i berigende børnefællesskaber arbejder vi konstant på at være den unikke skole, hvor vi gør tingene på vores måde.
  I fællesskab bærer vi ansvaret for at hjælpe hver enkelt elev til at udvikle sine særlige evner og potentiale.
  Vi er ambitiøse på Skibet Skole, vi sætter overliggeren højt inden for den danske folkeskole, og vi
  går nye veje (prøvehandlinger) for at hjælpe mennesker bedst på vej.
 • Alle børn på Skibet Skole skal have lige mulighed for at trives, lære og være
 • Aktuel forskning viser meget stærke sammenhænge mellem mestring i skolen og fremtidig livskvalitet (Thomas Nordahl)
 • Professionelle voksne der arbejder sammen om kerneopgaven, børnenes udbytte af skolegangen
  (læring, trivsel og dannelse), har langt større mulighed for at lykkes med
  (Vivian Robinson, Fullan , Dufour og Marzano , EVA m.

Indsatser 22/23

 • SKIPP (Styrket Kvalitet I Pædagogisk Praksis) Didaktik, SJAK,
  læringsmakker Hilbert Meyer
 • 2 årgange i almen - sammenhæng i børnenes skoledag dybdelæring - fagfri??
 • Sansemotorisk tilgang i gruppe 1-4
 • Kvalitet i specialtilbud - kommunale og lokale indsatser
 • Systematik med arbejdet med trivselsmålingen (almen)-årshjul- fokus på fællesskaber i børnegruppen (erne)
 • Særligt fokus på sygefravær i AMG
 • Individ - team - PLF

 

Prioriteringer

 

Emne:Det betyder:
Tid til og mulighed for fælles
forberedelse
Så vidt muligt at ”blænde tid af” til
det enkelte team
Individuel forberedelse100 timer (lærere), 1% pr %
ansættelse i skoledel (pæd.) og
opgaveafhængig (pæd. ass.)
Tilstedeværelse på skolen (online
mulighed)
Lokal udmøntning/forståelse af
punkt 7 i Aftalen mellem U&L og
Vejle Lærerkreds på Skibet Skole
 Lektions antal 26

Forberedelse/evaluering/anden tid

 • Forberedelse: en aktivitet, som gennemføres med henblik på at øge kvaliteten af undervisningen.
 • I den forstand kan forberedelse være individuel og kollektiv. Den kan omhandle planlægning af undervisning, møder, rettearbejde (der peger
  fremad), elevsamtaler, visse typer af besked udveksling i f.eks. Aula, fordybelse i fagligt stof og meget mere.
 • “Forberedelse planlægges ikke til at ligge i elevpauser, hvor læreren har undervisning umiddelbart før og efter elevpausen. Elevpauser anvendes typisk til fx elevkontakt i tilknytning til undervisningen, klargøring og oprydning, skift af undervisningslokale , akut opstået behov for
  forberedelse i forbindelse med vikartime, rekreative formål, kopiering, sparring med kollegaer, beskeder til forældre, gårdvagt, eller lign”

   

Kontaktlæreropgaven

 • Afholdelse af elevsamtaler, fagligt og socialt, både den planlagte og den uformelle samtale
 • Sikre at den enkelte elev for den nødvendige faglige og sociale hjælp, både her og nu og på sigt
 • Følge op på og tilrettelægge initiativer i relation til klassens og den enkeltes udvikling
 • Koordinere den løbende evaluering af den enkelte elevs udbytte , både fagligt og socialt
 • Iværksætte indsatser, der fremmer klassens sociale udvikling og fællesskabet
 • Koordinere fælles indsatser om pædagogisk indhold rettet mod at styrke fællesskabet og undervisningen.
  Det kan fx være udarbejdelse af fælles årsplan for klassens fælles aktiviteter, tværfaglige forløb, sociale
  udvikling samt didaktiske drøftelser i relation til undervisningen (fx pladser, gruppedannelse i og uden for
  klassen m.m.)
 • Koordinere indsatser om pædagogisk indhold rettet mod elever med særlige behov. Det kan være vurdering
  og tilrettelæggelse af særlige organisationsformer, undervisningsmetoder og fagligt indhold.
 • Koordinere ift. de obligatoriske emner i den understøttende undervisning: Hvem, hvad, hvor, hvornår.
 • Ansvarlig for valg af elevrådsrepræsentanter til klasseråd
 • Ansvar for koordinering af lejrskole, hytteture, klasseture, klassefester, skolefester, idrætsdage, temadage e.lign
 • Indretning af klasselokalet
 • Iværksætte og koordinere venskabsklasse, byer e.lign . Dannelse af sociale netværk mellem klasser og på tværs af skoler, kommuner, lande.
 • Sørger for formidling af vigtige informationer til forældre, klassens øvrige lærere, øvrige samarbejdspartnere og skoleledelse
 • Koordinerer med forældreråd om fælles arrangementer, både faglige og sociale
 • Koordinering og afholdelse af møder med SFO, klub mv.
 • Koordinering af drøftelser vedr. rådgivning og vejledning af klassen ift. uddannelsesmuligheder, sociale opgaver mm
 • At indkalde til løbende evaluering af klassefællesskabet med klasse/årgangsteamet og koordinerer kollegiale drøftelser af konflikter og problemer
 • Løbende kontakt med forældre, herunder forældresamarbejdet med klassens forældre som gruppe og med den enkelte elevs forældre. Særligt ansvar
  ift. til forældrekommunikation, forældremøder, herunder brug af tolke, forældreråd mm.
 • Samarbejde med ressourcecenteret, vejledere, skolepsykolog, socialrådgivere, sundhedsplejerske, skoletandlæge, vejledere, bibliotek, åben skole m.m.
 • Koordinering og udarbejdelse af underretninger, udtalelser fra offentlige myndigheder m.m. vedrørende den enkelte elev eller klassen
 • Koordinering og samarbejde med socialforvaltning, TCBU, SSP og kommunale tilbud
 • Koordinere og udarbejde indstillinger, fx specialundervisning, AKT støtte, behov for faglig støtte m.m.

 

Professionelle læringsfællesskaber
 

 • På Skibet Skole arbejder vi i professionelle læringsfællesskaber (PLF). Vi forstår PLF både som en udviklingskultur og en samarbejdsform, hvor vi gennem systematisk opsamling, undersøgelse og vurdering af data løbende udvikler og kvalificerer undervisningen og derved alle børns lærings og trivselsmuligheder.
 • I PLF er der hele tiden et dobbelt læringsfokus vi har fokus på børnenes læring og udvikling, samtidig med, at vi har fokus på de professionelles læring. PLF bygger på en forståelse af, at professionel læring sker som en vekselvirkning mellem refleksioner over praksis og aktioner i praksis. Den optimale læringssituation opstår, når det er muligt at forene teorien med praksis. Målet må dog aldrig blive at opnå konsensus, men at lade forskellige perspektiver danne grundlaget for de didaktiske og pædagogiske valg. At være professionel handler om at træffe kvalificerede og begrundede beslutninger på baggrund af både faglig viden og erfaring.
 • Den professionelle praksis efterlader mulighed for at udvikle både sine kompetencer, opøve sin dømmekraft, få indsigt og inspiration med henblik på at kunne forfine og justere sin praksis.
 • Vi betragter PLF som et middel til at udvikle en stærk feedbackkultur, hvor vi deler viden og systematiserer vores udviklingsarbejde. Samarbejdet omkring undervisningen skal bygge på en fælles undersøges af den eksisterende praksis med henblik på at forbedre og forandre.