Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Mål- og indholdsbeskrivelse for Skibet SFO

Samarbejde med forældre


● I Skibet Skoles SFO prioriterer pædagogerne i fællesskab med skolens lærere et tæt samarbejde med hjemmet, samt videndeling mellem undervisningsdelen og SFO’en. Pædagogernes forældresamarbejde er kendetegnet ved de uformelle samtaler, der opstår, når forældre henter og afleverer deres børn i SFO-tiden. Derudover deltager årgangens pædagoger også i det mere formelle skole-hjem-samarbejde, som bl.a. består af forældremøder og individuelle skole-hjem-samtaler, så børnenes udvikling og kompetencer belyses både i skole- og SFO-perspektiv.


Lektiestøtte


● Jævnfør skolens lektiepolitik (som findes på skolens hjemmeside) tilbydes der ikke lektiestøtte i SFO'en. Der er dog altid mulighed for at sidde med fordybelsesaktiviteter i SFO’en, herunder læse- eller træningsopgaver fra skolen, hvis børnene har lyst til det.


Den gode overgang fra børnehave til skole


● På Skibet Skole har vi ikke førskole/forårs SFO. I stedet har vi valgt at prioritere et tæt samarbejde med vores to lokale børnehaver om overgangen fra børnehave til skole. Årets overgangsaktiviteter kan findes på skolens hjemmeside i dokumentet “samarbejdsaftale - den gode overgang”.


Organisering af SFO


● På Skibet Skole er vores almene fritidstilbud opdelt i to afdelinger. I løbet af børnenes tid på skolen vil de tilbringe tid i begge afdelinger sammen med kendte børn og pædagoger. Afdelingerne hedder Multihuset og Kælderen, der henholdsvis primært har med 0.-1. klasse og 2.-6. klasse at gøre. Der kan dog blive arrangeret aktiviteter og ture på tværs af afdelingerne.


SFO’ens 9 fokusområder


Identitet og venskaber
● I SFO’en understøtter vi børns venskaber og identitetsudvikling gennem en bred vifte af voksenstyrede aktiviteter, der tilbydes som en del af vores ugeplan. Arbejdet sker dog i særdeleshed ved at skabe trygge rammer for børnenes frie leg.
● Vi har fokus på at igangsætte aktiviteter, hvor børnene kan deltage på tværs af årgange og aldersgrupper.
Skibet Skole den 1.6.2023
● Vi går i dialog med børnene omkring relationer, venskaber og de udfordringer, som kan opstå i hverdagen.
● Vi skaber rum for at børnene kan opbygge nye relationer uden for deres egen klasse eller kendte legegrupper.
● I SFO’en arbejder vi med anerkendende rammer og skaber rum, hvor børnene trygt kan mødes i deres forskelligheder.


Leg, læring og mestring
● Vi hjælper med at løse konflikter, men har særligt fokus på at give børnene gode strategier, så de selv kan tage ansvar i konfliktløsningen.
● Vi opfordrer til forskellige typer leg og aktiviteter, som understøtter børnenes relationer og færdigheder, hvad end det sker i børnenes frie legetid eller gennem de voksenstyrede aktiviteter.
● Vi understøtter at børnene kan mestre de sociale kompetencer, som det kræver at indgå i det større børnefællesskab, heriblandt hjælpsomhed over for hinanden, konfliktløsning, kommunikation og samarbejde.
● Vi giver børnene muligheder og værktøjer til at de kan bruge deres fantasi og gøre brug af skolens lokaler og omgivelser, til skabelse af deres lege-univers (rum-i-rummet).


Krop, Bevægelse og Sundhed
● I SFO’en tilbyder vi et alsidigt udvalg af aktiviteter, hvor børnene bliver styrket både fin- og grovmotorisk. Vi skaber rum til, at børnene i trygge rammer kan udfolde sig fysisk og blive udfordret gennem leg og aktiviteter.
● Vi har altid udetid i SFO’en, uanset vind og vejr. Vi igangsætter udeaktiviteter, der passer til årstiden og hvor alle årgange og aldersgrupper kan være med.
● Vi gør brug af skolens arealer og de nærliggende områder f.eks. hal, boldbaner og den omkringliggende natur til fælles aktiviteter og fri leg.
● I vores madbod "Biksen" serverer vi hver eftermiddag, med hjælp fra børnene, et måltid til den lille sult. Udvalget varierer efter årstiden, men består som oftest af frugt/grønt og brød eller andet mættende. Vi vælger fortrinsvis økologiske varer.


Demokrati og medbestemmelse
● I SFO’ens to afdelinger arbejdes der både med samling og børnemøder, hvor børnene har mulighed for at komme til orde og komme med input og ideer til SFO'en. Det kan være forslag til aktiviteter, indretning, ønsker til nyindkøb eller nye måder, vi kan bruge rum eller udearealer på. Hos de ældste SFO børn er det børnene selv, der står for at afvikle samling med støtte fra en pædagog.
● I hverdagen er vi opmærksomme på at inddrage børnenes forslag til aktiviteter og vi justerer løbende vores dagsplaner efter børnenes ønsker, spontane ideer og behov.


Kreativitet og innovation
● Vi skaber rum for, at børnene får plads til at bryde rammerne og udforske deres egne kreative spor, og vi inddrager deres idéer til fremtidige aktiviteter.
● Vi gør brug af digitale redskaber i det kreative rum, bl.a. i form af kunst, programmering og lignende, hvor børnene kan udforske deres kreativitet i et digitalt univers.
● Vi prøver kræfter med forskellige kreative udtryksformer, hvor alskens materialer og teknikker bliver inddraget.
Samfundet omkring skolen
● Vi er åbne for samarbejde med det lokale foreningsliv, når muligheden byder sig.
Mangfoldighed og inklusion
● Vi er i dialog med forældre omkring rammer, som kan understøtte de enkelte børns muligheder for deltagelse i aktiviteterne og sikre deres trivsel.
● Vi forholder os til det mangfoldige nærmiljø, bl.a. hvad angår kost, traditioner og lignende.


Natur og science
● Vi gør brug af naturen i nærmiljøet i forbindelse med ture og aktiviteter.
● Vi gør brug af skolens udeområder til leg og aktivitet, hvor børnenes relationer til hinanden og overordnede fællesskaber styrkes.
● Vi støtter børnene i at være nysgerrige og undersøgende over for naturen og de naturfænomener, som de støder på i nærområderne.
● Vi har et væld af muligheder for at klatre, hvad end på udendørs legeredskaber eller i træer.
● Læring finder ikke blot sted i klasselokalet. Vi nyder at lære fra os og griber enhver chance for at lave undervisning i det fri, bl.a. om dyr og naturfænomener, teknologi og meget andet, når muligheden byder sig.


Digital teknologi
● Vi kan benytte teknologi til, at skabe en behagelig overgang mellem skole og fritidsordningen, til de børn vi vurdere kan have et behov for det. Dette inkluderer blandt andet ro skabende tegnefilm, f.eks. baseret på H.C. Andersen eventyr og lignende, samt lydbøger og musik imens de bygger Lego, tegner, m.v.
● Digitale enheder, heriblandt telefoner, tablets, smart ure, m.v., bliver som udgangspunkt udelukkende anvendt i SFO’en ved specifikke planlagte aktiviteter og ture, hvor det her vil blive meldt ud at de må medbringes. I alle andre tilfælde beder vi om, at børnene holder dem i tasken eller derhjemme.